Ειδική γονική άδεια για νοσηλεία και για τις ανάγκες του παιδιού

Ειδική γονική άδεια για νοσηλεία και για τις ανάγκες του παιδιού

Σας γνωρίζουμε ότι με  το άρθρο 24 του ν. 4892/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ του  ΦΕΚ Α' 28 στις 22.02.2022, προβλέφθηκε ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ` έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που χρήζει μεταμόσχευσης ή με σπάνιο νόσημα, και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Επίσης, σύμφωνα με την  Ελληνική νομοθεσία   και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4808/2021 που κωδικοποίησε το περιεχόμενο προηγούμενης κατηργημένης νομικής διάταξης, προβλέπεται για τους εργαζόμενους γονείς ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών κατ` έτος.

Τόσο η ειδική γονική άδεια, όσο και η άδεια για λόγους νοσηλείας του παιδιού  αποτελούν δικαίωμα του κάθε γονέα. Η άδεια χορηγείται χωρίς άλλη προϋπόθεση, πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής