Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την τηλεργασία

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την τηλεργασία

Σας ενημερώνουμε ότι στις 27 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών σχετικά με την παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους του Δημοσίου που πάσχουν από μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας,  με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2023. Ανάμεσα στα άτομα που δικαιούνται τηλεργασίας περιλαμβάνονται  και οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση.  Ο ανώτατος αριθμός ημερών τηλεργασίας κατ’  έτος δεν μπορεί να υπερβεί τις ογδόντα οκτώ (88) ημέρες για τον υπάλληλο,  κατανεμημένες τμηματικά στο ανώτατο όριο των είκοσι δύο (22) ημερών ανά τρίμηνο.  

Για την διαδικασία παροχής  τηλεργασίας, την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να πληροφορηθείτε πατώντας εδώ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής