Σχετικά με την χορήγηση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ

Σχετικά με την χορήγηση δελτίου στάθμευσης ΑμΕΑ

Οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που παρουσιάζουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από  (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας,  βάσει του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α’242) με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο  16 του ν. 1798/ 1988 σε συνδυασμό με το ν. 490/1976 και το ΠΔ 241/2005, δικαιούνται κάρτας στάθμευσης ΑμΕΑ προκειμένου να μπορούν να σταθμεύουν τα οχήματα τους σε αναπηρικές θέσεις. Για την έκδοση του  δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στα γραφεία Μεταφορών και Επικοινωνιών στις Περιφερειακές ενότητες του τόπου κατοικίας τους και να προσκομίζουν στην αρμόδια υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) έντυπη αίτηση,

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης του αιτούντος,

δ) δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),

ε) απλό φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας  ή του Διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου

στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «η χρήση του ∆ελτίου Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης).

και ζ) την γνωμάτευση των ΚΕΠΑ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και την σχετική βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ  µε την οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει σε αυτές των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).

Στην περίπτωση  που ο ενδιαφερόμενος έχει άδεια οδήγησης,  για την ισχύ του δελτίου στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης του.  Την σχετικά εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε πατώντας εδώ.

Με πρόσφατη  εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή που εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2020, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ, διευκρινίστηκε αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις ατόμων ΑμεΑ, που δεν δύνανται να μετακινηθούν με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά τους π.χ. ανήλικα τέκνα, ότι είναι δυνατή η έκδοση δελτίου στάθμευσης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών :

α) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του ΑμεΑ και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά περίπτωση,

β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑμεΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι)

γ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας , αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει .

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος»

Τέλος επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, για την ισχύ του δελτίου στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.


Subscribe
Subscribe to our chanel

CFA WorldWide - Links

0
ανακαλύπτεται το γονίδιο
0%
των Ευρωπαίων είναι φορείς της νόσου
0+
χιλιάδες φορείς στην Ελλάδα
0#
κληρονομική νόσος της λευκής φυλής